Hebrew Date: 6/19/5784 > Strona główna Stowarzyszenie Organizacja Najważniejsze daty z historii Żydów w Polsce

06

Wrz

Najważniejsze daty z historii Żydów w Polsce PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Samuel Baranowski   
860pierwsza wzmianka o podróżach kupców żydowskich przez tereny polskie
X w.początek osadnictwa żydowskiego na Śląsku i w Małopolsce
1096pierwsza liczna grupa Żydów przybywa do Polski w związku z prześladowaniami podczas I wyprawy krzyżowej
1147druga fala osadników żydowskich
1264Bolesław Pobożny, książę kaliski, uchwala dla Żydów Wielkopolski Statut Kaliski
1267synod we Wrocławiu - uchwały przeciwko Żydom
XIII w.poświadczenie istnienia licznych gmin żydowskich na Śląsku
XIV w.rozwój gmin w Wielkopolsce
1334Kazimierz Wielki potwierdza Statut Kaliski, nadając mu moc obowiązującą w całej Polsce
1348-49napływ Żydów z Europy Zachodniej
1362 i 1367Kazimierz Wielki rozszerza przywileje dla Żydów
1388nadanie przywilejów Żydom litewskim przez księcia Witolda
1399pierwszy proces o rzekome morderstwo rytualne i pierwsze prześladowania w Poznaniu
1453Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywileje żydowskie
1454Kazimierz Jagiellończyk w statutach nieszawskich cofa przywileje nadane Żydom
1483wygnanie Żydów z Warszawy przez książąt mazowieckich
1495-1508czasowe wygnanie Żydów z Litwy przez Jana Olbrachta
1495wygnanie Żydów z Krakowa, osiedlenie ich na Kazimierzu
1525ostatni książę mazowiecki Janusz ponawia wygnanie Żydów z Warszawy
1534Zygmunt Stary zwalnia Żydów z obowiązku noszenia specjalnych ubrań
1539Zygmunt Stary zrzeka się jurysdykcji nad Żydami w miastach i wsiach prywatnych; podział Żydów na królewskich i szlacheckich
1551przełożeni gmin żydowskich zyskują szerokie prawa sądownicze i administracyjne
1572zmarł rabi Mosze ben Israel Isserles (Remu)
1576dekret Stefana Batorego przeciwko oskarżeniom o mord rytualny
1579powołanie Sejmu Żydów Królestwa i Litwy
1581-1764okres autonomii żydowskiej; działalność Sejmu Czterech Ziem (Waad Arba Aracot)
1623wyodrębnienie Sejmu żydowskiego na Litwie
1648-49pogromy Żydów przez wojska Chmielnickiego
1712wygnanie Żydów z Sandomierza
1734-36pogromy hajdamackie
1755wystąpienie Jakuba Franka na ziemiach polskich, rozwój ruchu frankistowskiego
1757-59dyskusje z frankistami w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie
1760śmierć Baala Szem Towa (ur. ok. 1700); początek chasydyzmu
1722Elijahu Gaon rzuca klątwę na chasydów z Wilna
1781druga klątwa
1791śmierć Jakuba Franka (ur. ok. 1724)
1794Berek Joselewicz na czele oddziału żydowskiego bierze udział w powstaniu kościuszkowskim
1797śmierć Elijahu Gaona z Wilna (ur. 1720), przywódcy mitnagdim (przeciwników chasydyzmu)
1807Konstytucja Księstwa Warszawskiego przyznaje równouprawnienie Żydom
1847wydanie przez władze pruskie regulacji prawnych dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego związanych z tworzeniem i działaniem gmin synagogalnych
1890wydanie ustawy o działalności społeczności reli-gijnej izraelickiej dla Austro-Węgier
1897założenie Bundu
1912powstanie partii „Agu lat Israel” w Katowicach
1916wydanie rozporządzenia określającego organizację i uprawnienia gmin synagogalnych w Królestwie Kongresowym
1921Konstytucja Polska z 17 marca przyznaje Żydom równość wobec prawa oraz wprowadza wolność wyznania
1925założenie YIVO (Instytut Nauk Żydowskich) w Wilnie
1928ujednolicenie ustawodawstwa Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie stanu prawnego gmin wyznaniowych żydowskich w RP, potwierdzenie pełnej autonomii tych gmin
1939-1944okupacja nazistowska w Polsce
1940tworzenie gett
1941wygnanie Żydów z Rzeszy do Generalnej Guberni; pierwszy obóz śmierci w Chełmnie
1942obozy śmierci w Oświęcimiu, Majdanku, Treblince, Sobiborze, Chełmie nad Nerem
1943transporty Żydów z całej Europy do Oświęcimia
19 kwietniawybuch powstania w getcie warszawskim
1944utworzenie w Lublinie Żydowskiej Komisji Historycznej
luty 1945zniesienie okólnikiem Ministerstwa Administracji Publicznej wszystkich dotychczasowych gmin wyznaniowych żydowskich, pozbawienie ich majątków i posiadanych nieruchomości. W miejsce gmin wyznaniowych żydowskich dopuszcza się tworzenie Żydowskich Zrzeszeń Religijnych, bez osobowości prawnej i praw do majątku
1946pogrom kielecki
1947powstanie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
1964religijna społeczność żydowska w Polsce uzyskuje możliwość nabycia osobowości prawnej jako stowarzyszenie, z nazwą Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego, w ramach którego działają Kongregacje Wyznania Mojżeszowego, jednak nie mają one możliwości odzyskania przedwojennego mienia
1968represje władz polskich wobec osób pochodzenia żydowskiego, fala emigracji Żydów z Polski
1971wydanie ustawy o możliwości odzyskiwania niektórych nieruchomości przez ZRWM na terenach Ziem Zachodnich i Północnych, jednak ustawa pozostaje martwa wobec represji lat 1968-69
1989uchwalenie przez Sejm ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; z mocy tej ustawy ZRWM i kongregacje terenowe uzyskują status związku wyznaniowego
1992zarejestrowanie nowej nazwy: Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich z terenowymi Gminami Wyznaniowymi Żydowskimi, nawiązującej do nazwy sprzed II wojny światowej
1992zmiana nazwy Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w PRL - obecna nazwa: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
1997uchwalenie przez Sejm ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, która reguluje oddzielny status tego związku wyznaniowego wobec Państwa, jego autonomię oraz określa możliwości odzyskiwania mienia przedwojennych gmin wyznaniowych żydowskich
Komentarze
Szukaj
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."